Terms & conditions

EFFECTIVE SINCE: March 01, 2024

I. Általános információk

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) dokumentum tartalmazza az Adatvédelmi Tájékoztatóval (Privacy Policy) együtt a Mndwrk platformon (a továbbiakban: „Platform”) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a platformra regisztrált szervezet (a továbbiakban. „Regisztrált Szervezet” vagy „Ügyfél”) között létrejött szerződés általános feltételeit.

A Szolgáltató neve: Mndwrk Technologies Kft.

Képviseli: Kiss Attila, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető

A Szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21/C.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 293537

A Szolgáltató email elérhetősége: hello@mndwrk.com

II. A Szolgáltatás elfogadása, a szerződés létrejötte

1. A Szolgáltató által jelen ÁSZF keretein belül nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában Regisztrált Szervezet lehet minden jogi személy, legyen bármely országban bejegyezve.

2. A Regisztrált Szervezet a platformon történő regisztrációval és jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

3. Az Internet jellegéből fakadóan amennyiben a jelen Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Regisztrált Szervezet illetősége szerint irányadó jog alapján nem megengedett, a Regisztrált Szervezet nem veheti igénybe jelen Szolgáltatást és az esetleges igénybevételért, valamennyi kárért, beleértve az esetlegesen a Szolgáltatót terhelő károkért, kizárólag és teljeskörűen a Regisztrált Szervezet a felelős.

4. A Felek fenntartják a jogot arra, hogy egyes egyedi szolgáltatásokkal (pl.: rendezvények) kapcsolatban cégszerűen aláírt egyedi megrendelőlapon további feltételeket határozzanak meg.

Milyen fogalmakat érdemes megismerni?

III. Alkalmazott fogalmak

„Adatfeldolgozó”

Mint a platform felhasználási jogainak tulajdonosa, a fent részletesen meghatározott Mndwrk Technologies Kft.

„Adatkezelő”

Mint a platform felhasználási jogainak tulajdonosa, a fent részletesen meghatározott Mndwrk Technologies Kft.

„Adminisztrátor”

A Regisztrált Szervezethez kapcsolódó adminisztrátori jogosultságú Felhasználó.

„Általános Adatvédelmi Rendelet”

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Felhasználó”

Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatását kívánja igénybe venni.

„Külső Szolgáltató”

A platformmal technikai kapcsolatban álló olyan külső szolgáltatás, amely a Felhasználó tevékenységét segíti, vagy a platform működtetését, továbbfejlesztését szolgálja.

„Személyes adat”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott adat, ismeret; illetve az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) 4. Cikk 1. pontjában meghatározott információ.

“Alkalmazásba vétel”

Szerződés szerinti alkalmazásba vételnek ismernek el minden olyan esetet, amikor Regisztrált Szervezet a Mdnwrk platformon található, nem a Regisztrált Szervezet által felvitt munkaerővel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy egyéb szerződéses jogviszonyt létesít

“Talent pool”

A Regisztrált Szervezethez kapcsolódó felhasználók összessége, melyeket vagy maga a Szervezet, vagy a Szolgáltató tölt fel.

“Hiring ticket”

A Regisztrált Szervezetet feljogosítja, hogy a Mndwrk platformról egy, a korábbi Jelölttel megegyező díjkategóriába tartozó jelöltet Díj megfizetése nélkül alkalmazásba vegyen.

Milyen szolgáltatásra jön létre a szerződés?

IV. A Szolgáltatás általános meghatározása

5. A Szolgáltató egy olyan szolgáltatáscsomagot biztosít a platform segítségével a mndwrk.com domain alatt, amely támogatja a Regisztrált Szervezetet abban, hogy megtalálja a számára releváns munkaerőt és egységes módon kezelhesse a vele együttműködő szakembereket.

6. A Felhasználók által rögzített adatokat a Regisztrált Szervezetek is elérhetik, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul. A Regisztrált Szervezetek a felhasználók által rögzített, vagy a felhasználókról rögzített adatokat munkaerőkeresésre, valamint az együttműködés szervezésére használhatják.

V. Regisztráció

7. A Szolgáltatás igénybevétele a Regisztrált Szervezet számára egy már regisztrált Felhasználó által kezdeményezett és a Szolgáltató által elfogadott regisztrációhoz kötött.

8. A Szervezet regisztrációjával az azt kezdeményező Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett (www.mndwrk.com/legal/privacy-policy) Adatvédelmi és – kezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban „Tájékoztató”) feltételeit megismerte és elfogadja, az ezekben ismertetett adatkezelésekhez hozzájárul. Ha a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért adatokat, úgy a regisztráció érvényesen nem jöhet létre.

9. A Pro, Titan és Enterprise előfizetési csomag esetében a regisztrációt követően a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken megkeresi a megjelölt kontakt személyt, és az egyeztetést követően megküldi a Szolgáltatási Szerződés tervezetét. A Felek egyeztetését követően aláírásra kerül a Szolgáltatási Szerződés. A regisztráció a Szolgáltatási Szerződés hatálybalépésével kerül aktiválásra. A többi előfizetési csomag esetében a regisztráció automatikusan aktiválásra kerül.

VI. Adminisztrátorok kijelölése, munkatársak, partnerek,  inaktív felhasználók meghívása

10.   A szervezeti regisztráció a Szolgáltató általi aktiválását követően a szervezeti regisztrációt elindító Felhasználó lesz a Regisztrált Szervezet első adminisztrátori jogosultságú felhasználója.

11.   Az adminisztrátori jogosultságú felhasználó (a továbbiakban „Adminisztrátor”) kezdeményezheti a kapcsolódást a platformon keresztül a Regisztrált Szervezet fiókjához a szervezet munkatársainál, illetve partnereinél.

12.   A Regisztrált Szervezet fiókjához kapcsolódó felhasználók közül az Adminisztrátor újabb adminisztrátorokat kérhet fel.

13.   Az Adminisztrátorok a platformon keresztül visszavonhatják az adminisztrátor jogosultságú munkatárs adminisztrátori jogosultságát, illetve megszüntethetik a Regisztrált Szervezet és a kapcsolódó felhasználó közötti kapcsolatot.

14.  A Regisztrált Szervezet meghívás útján kapcsolódást kezdeményezhet a Szolgáltató munkatársaival, illetve partnereivel. Kapcsolódási kérést a platformon a Szolgáltató által regisztrált felhasználóknak is küldhet. A kapcsolódás akkor jön létre a felhasználó és a Regisztrált Szervezet között, ha azt a kapcsolódásra felkérést az adott felhasználó elfogadta.

15.  A Regisztrált Szervezet előzetes, a platformon kívül beszerzett hozzájárulása alapján is jogosult olyan felhasználók adatait a platformon rögzíteni (Inaktív Felhasználó), akik nem regisztráltak előzetesen. Ebben az esetben a hozzájáruló nyilatkozat eredeti példánya a Regisztrált Szervezetnél található, aki azt köteles a Szolgáltató kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

VII. Felhasználói adatok rögzítése és kezelése

16.   A Regisztrált Szervezet Adminisztrátorai az általuk meghívott munkatársak, illetve partnerek fiókjában szerkeszthetik az adott Felhasználó tanulmányaival, szakmai tapasztalataival, kompetenciáival, közéleti tevékenységeivel, publikációival kapcsolatos adatokat.

17.   A Regisztrált Szervezet Adminisztrátorai a kapcsolódó Felhasználók fiókjában a rögzített adatokat exportálhatják önéletrajzok, illetve kimutatások formájában.

18.  A Regisztrált Szervezet Adminisztrátorai kereshetnek a platformon a Regisztrált Szervezethez kapcsolódó Felhasználók karrierút-adataiban, továbbá kereshetnek a platformon a Szolgáltató által regisztrált felhasználók anonim adataiban.

VIII. A fiók törlése

19.  A Regisztrált Szervezet Adminisztrátorának lehetősége van arra, hogy a Regisztrált Szervezet fiókjának törlését kezdeményezze a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségein. A kezdeményezése alapján a Szolgáltató megkereséssel él az érintett Szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője felé, és a képviselő által írásban megerősített kérés alapján haladéktalanul törli a szervezeti fiókot. A fiók törlése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető pénzvisszafizetésre.

Milyen szolgáltatások érhetők el ingyenesen, és melyekért kell fizetni?

IX. Díjköteles szolgáltatások

20.   A Szolgáltatás ingyenes és díjköteles formában vehető igénybe.

21.   A Szolgáltató az általa biztosított díjköteles szolgáltatások vonatkozásában a platformon közzétett díjtáblázatban meghatározott mértékű díjra jogosult a Regisztrált Szervezettől. A díjtáblázatban a díjak nettó értékben kerültek feltüntetésre. A számlázás HUF-ban a számla vagy díjbekérő kiállításának napján érvényes MNB középárfolyamon történik.A kiszámlázott díj magában foglalja az általános forgalmi adót is, amely az Európai Unióban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó szabályok alapján kerül megállapításra..

22.   A díjköteles szolgáltatásokat 12 havi  előfizetés ellenében lehet jogosult igénybe venni. A díjszámításnál a megkezdett 12 hónapos időszakot kell figyelembe venni.

23.   Az előfizetés az előfizetési időszakot követő naptól automatikusan megújul. A megújulás előtt a Regisztrált szervezet legalább 15 nappal korábban értesítést kap.

24.   Amennyiben a díjköteles szolgáltatás hatálya lejár és nem kerül meghosszabbításra, akkor a díjköteles szolgáltatás az adott Regisztrált Szervezethez kapcsolódó Felhasználók számára a továbbiakban nem lesz elérhető és ezek a Felhasználók a továbbiakban csak az ingyenes szolgáltatást tudják használni.

Toborzás

25.  A Regisztrált Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy 5 munkanapon belül tájékoztatja a Szolgáltatót emailben, amennyiben úgy dönt, hogy alkalmazásba vesz egy a Mndwrk platformon található, nem a Regisztrált Szervezet által feltöltött munkaerőt. A Regisztrált szervezet köteles a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges minden információt késedelem nélkül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamint a Szolgáltatóval együttműködni.

26.  Amennyiben Regisztrált Szervezet több munkaerőt vesz alkalmazásba, úgy minden alkalmazásba vett szakember után köteles díjazást fizetni a hatályos díjtáblázat szerint.

27.  A munkaerő felvételéhez kapcsolódó díjazás az Alkalmazásba Vétellel válik esedékessé, ennek megfelelően a Szolgáltató a díjazást tartalmazó számla kibocsátására a díj felszámítását megalapozó Alkalmazásba Vétel napján válik jogosulttá. A számla a Regisztrált Szervezet általi kiegyenlítése a benyújtott számla keltétől számított 15 naptári napon belül történik banki átutalás útján.

28.  Amennyiben a Regisztrált Szervezet a munkaerőt a jelen Szerződés szerint alkalmazásba veszi, úgy a Regisztrált Szervezet  köteles erről és a díjazás összegszerűségének a meghatározásához szükséges valamennyi adatról a Szolgáltatót e-mailben értesíteni az Alkalmazásba Vétel időpontját követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Regisztrált Szervezet az Alkalmazásba Vételtől számított 10 munkanap elteltét követően sem tájékoztatja a Szolgáltatót a jelen pontban írtakról, a Regisztrált Szervezet minden további, késedelemmel érintett munkanap után 10 000 Ft / nap összegű kötbért köteles megfizetni. A kötbérként megfizetett összeg nem haladhatja meg a hatályos díjtáblázatban szereplő legmagasabb előfizetési díj éves összegét..

Meddig tart a Szolgáltató felelőssége?

X. A Regisztrált Szervezet felelőssége az adatok védelmében

29.   A Regisztrált Szervezet teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltatás keretében a Regisztrált Szervezet számára hozzáférhető adatok megfelelő kezeléséért. A Regisztrált Szervezet kötelezettséget vállal és szavatol, hogy gondoskodik a birtokába jutott személyes és egyéb adatok védelméről, illetve felhasználás utáni törléséről, megsemmisítéséről. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy ő, valamint megbízója a birtokába került adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

30.   A Regisztrált Szervezet kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás keretében részére hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tett önéletrajzi adatokat, az azokban szereplő személyes adatokat, az adatbázist, illetve annak valamely részét kizárólag saját, vagy megbízója szükségletével kapcsolatos feladat ellátás céljára használja fel és kizárólag a szerződés hatálya alatt. Ezeket az adatokat harmadik személyeknek nem bocsátja rendelkezésére, nem teszi hozzáférhetővé, az engedélyezett felhasználástól eltérő módon, célra, mértékben, időben vagy területen nem használja fel.

31.   A Regisztrált Szervezet felelős az Adminisztrátorok által a platformon keresztül a Felhasználókkal megosztott tartalmakért.

32.   A Regisztrált Szervezet tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben harmadik személy Szolgáltatóval szemben a Regisztrált Szervezet jogellenes adatkezelésével összefüggésben bármely igényt érvényesít, a Regisztrált Szervezet köteles Szolgáltatóval teljes körűen együttműködni, illetve a Szolgáltatót a vele szemben érvényesített igénnyel összefüggésben teljes körűen mentesíteni Szolgáltató ez irányú felhívásától számított 8 napon belül.

XI. A Szolgáltató felelőssége

33.   A Szolgáltató a Felhasználók által rögzített adatokat jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kezeli.

34.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a platformra hibásan feltöltött adatokból fakadó károkért.

35.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által feltöltött adatok és információk valóságtartalmáért.

36.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által megosztott adatok kezeléséért.

37.  A Szolgáltató jelen szerződés keretében a Regisztrált Szervezet nevében kizárólag a Regisztrált Szervezet eseti, írásbeli kérelme alapján dolgozat fel személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozása kizárólag a Megállapodásban meghatározott célból történhet.

38.   Amennyiben az érintett a GDPR III. fejezetének értelmében a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármely jogát gyakorolni kívánja, a Szolgáltató köteles, az adatfeldolgozás természetét figyelembe véve, amennyire ez lehetséges, megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel segíteni a Regisztrált Szervezetet, hogy ez utóbbi teljesíteni tudja azon kötelezettségét, miszerint az érintettek ilyen jellegű kérelmére válaszolni tudjon.

39.   Amennyiben egy érintett a Szolgáltatóval közvetlenül veszi fel a kapcsolatot személyes adatainak feldolgozására vonatkozó panasszal, vagy jogainak gyakorlásával összefüggő kérdéssel kapcsolatban, a Szolgáltató köteles az ilyen kérést indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem tárgyára vonatkozó világos információt magában foglalva továbbítani a Regisztrált Szervezetnek. A Szolgáltató a Regisztrált Szervezet előzetes utasítása nélkül nem kezelheti az ilyen jellegű kérelmet.

40.   A Szolgáltató a személyes adatfeldolgozás során további feldolgozókat nem vesz igénybe az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon felül.

41.   Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy egy, az Regisztrált Szervezettől származó, személyes adatok feldolgozására vonatkozó utasítás ellentétes a GDPR-ral, vagy más hatályos adatvédelmi szabályozással, a Szolgáltató köteles erről az Regisztrált Szervezetet haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult várni a megfelelő utasítás alapján történő eljárással, amíg az Regisztrált Szervezet azt megerősíti vagy módosítja.

42.   Amennyiben a jelen Megállapodás szerinti személyes adatokat érintő személyes adatok megsértése a Szolgáltató tudomására jut, a, indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell erről a Regisztrált Szervezetet..

43.   A Szolgáltató köteles továbbá a Regisztrált Szervezetet segíteni a GDPR 33-34. cikkei szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosításában, figyelembe véve a feldolgozás természetét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információt.

44.   A Regisztrált Szervezet jogosult ellenőrizni, hogy jelen Megállapodás értelmében a Szolgáltató által, a Regisztrált Szervezet nevében feldolgozott személyes adatok feldolgozása a jelen Megállapodásnak megfelelően történik. Ennek során a Szolgáltató köteles a Regisztrált Szervezet rendelkezésére bocsátani valamennyi olyan információt, amely szükséges az ilyen megfelelés igazolásához.

45.   A Szolgáltatónak szintén meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyekkel lehetővé teszi és hozzájárul az ellenőrzések, beleértve a vizsgálatokat is, a Regisztrált Szervezet vagy az általa kijelölt harmadik fél által történő lefolytatásához. Az ilyen harmadik fél nem lehet a Szolgáltató közvetlen versenytársa, és vállalnia kell, hogy legalább a Megállapodásban meghatározott szintű titoktartási követelményeknek megfelel.

46.   A Regisztrált Szervezet köteles a tervezett vizsgálatot megelőzően legalább tíz (10) munkanappal a Szolgáltatót erről értesíteni. Bármely más ellenőrzés esetén a Szolgáltatónak legalább 14 munkanap áll rendelkezésére, hogy a fentiekben meghatározott lényeges információt összeállítsa és a Regisztrált Szervezet rendelkezésére bocsássa.

47.   A Szolgáltató köteles megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja - tekintetbe véve a tudomány és technológia állását és a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

48.   A Szolgáltató köteles az Ügyfelet segíteni a GDPR 32. és 35-36. cikkei szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosításában, figyelembe véve a feldolgozás természetét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információt.

49.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért sem, amely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel, így az Internethálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülmények esetén, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

50.   A Szolgáltató nem felel az olyan szoftverekben vagy más, hardverekben bekövetkezett károkért, beállítások megváltoztatásáért, amelyek a Felhasználóknál esetlegesen jelentkeznek a Szolgáltatás igénybevétele során.

51.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget Szolgáltatás nem teljesítéséből, késéséből, a Szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

52.   A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy csak a megfelelő Adatvédelmi és -kezelési politikával rendelkező, a megfelelő technikai védelmet alkalmazó Külső Szolgáltatókkal álljon kapcsolatban, de nem vállal felelősséget a platformhoz kapcsolódó Külső Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, illetve az ebből esetlegesen adódó károkért.

53.   Függetlenül az alkalmazott adatvédelmi gyakorlattól, előfordulhat, hogy Szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó harmadik fél, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

54.   A Szolgáltató csak az alábbi böngészők asztali számítógépekre és laptopokra és optimalizált változatainak legfrissebb verzióján garantálja a platform hibátlan megjelenését: Chrome, Safari, Firefox.

55.   A Szolgáltató törekszik a platform mobil eszközökön történő megfelelő megjelenítésére, de a hibátlan megjelenítést nem garantálja.

56.   A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 95 %-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás keretében a Szolgáltató a szolgáltatásokat kiszolgáló hardver és szoftver elérését szavatolja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

57.   A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezelésből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

58.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeli integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés.

59.   Ha a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állási szintet, minden további kiesett óra időtartamára a Regisztrált Szervezet által az adott szolgáltatásért fizetendő egy hónapra eső díj egy órányi összegének kétszeresét írja jóvá a Regisztrált Szervezet részére minőségi díjcsökkentésként. A Regisztrált Szervezet az itt meghatározott díjcsökkentés összegén felül semmilyen további kártérítési- vagy költségtérítési igénnyel nem élhet.

60.  Regisztrált Szervezet engedélyezi, hogy a Szolgáltató a referenciái között feltüntesse a Regisztrált Szervezet cégnevét, logóját.

XII. Garancia idő

61.   A Regisztrált Szervezet által kiválasztott és alkalmazásba vett munkaerő tekintetében a Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az alkalmazásba vett munkaerőnek a Regisztrált Szervezettel létesített határozatlan idejű jogviszonya, munkaszerződése vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya az aláírásától számított 3 hónapon belül bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy Szolgáltató egy alkalommal Hiring Ticketet ajánl fel a Regisztrált Szervezet írásbeli kérése esetén.

62.   A Szolgáltató nem köteles Hiring Ticketet felajánlani, amennyiben a Regisztrált Szervezet a Sikerdíjat több, mint 8 napos késedelemmel teljesítette az adott munkaerő vonatkozásában. A garancia alól kivételt képez továbbá, ha a Regisztrált Szervezet a pozícióval kapcsolatos valamely - a munkaszerződésben vagy munkavégzésre irányuló egyéb szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt - kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget vagy a munkakör érdemben megváltozott, továbbá kivételt képez, ha a munkaerő jogviszonya más okból (így különösen, de nem kizárólagosan betegség, terhesség, haláleset, baleset) szűnik meg, valamint ha a munkaerő, munkaviszonnyal vagy egyéb munkavégzéssel kapcsolatos képességeire alapított Regisztrált Szervezet általi felmondásra a munkaerő olyan tulajdonsága vagy szakmai hiányossága miatt kerül sor, amely a Regisztrált Szervezet számára előzetesen ismert volt, vagy amely szempontról Regisztrált Szervezet a Szolgáltatót előzetesen nem tájékoztatta.

63.   A Szolgáltatói kötelezettségvállalás nem vonatkozik továbbá arra az esetre sem, ha a kiválasztott munkaerő munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya Regisztrált Szervezet működésével összefüggő ok, átszervezés miatt szűnik meg.

Milyen további felelősségi szabályokat kell figyelembe venni?

XIII.     Üzleti együttműködés szabályai

64.   A Felek a tartós, kiegyensúlyozott, és mindkét fél piaci és üzleti érdekeit egyaránt tiszteletben tartó és méltányoló együttműködés érdekében a következő pontokban megfogalmazott önkorlátozásokat tekintik magukra nézve kötelezőnek.

65.   A Regisztrált Szervezet a szerződés hatálya alatt a Szolgáltató által kiajánlott munkaerőt nem veszi alkalmazásba a Szolgáltató kiiktatásával, továbbá a Regisztrált Szervezet nem létesít közvetlen szerződéses kapcsolatot a Szolgáltató által számára kiajánlott munkaerővel, és más cég szerződéses kapcsolatát sem segíti a munkaerővel a Szolgáltató kiiktatásával.

66.   Amennyiben a Regisztrált Szervezet az előző pontban foglalt önkorlátozását nem tartja be átalány kártérítés fizetésére köteles, amely összeg a jogsértés bekövetkezésének időpontjától számított húsz munkanapon belül válik esedékessé a Szolgáltató részére. Az átalány kártérítés a Szolgáltató kiiktatásával a munkaerővel megkötött vállalkozási, megbízási szerződés értékével, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén a munkaerővel kötött szerződésben foglalt havi díjazás tizenkétszeresével egyezik meg.

XIV. Titoktartás

67.   A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerint személyes adatra, vagy annak feldolgozására vonatkozó információt harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé, és semmilyen más módon nem ad át.

68.   A Szolgáltatónak azt is biztosítania kell, hogy az adatfeldolgozásra feljogosított, vagy az adatokhoz másképp hozzáféréssel rendelkező személyek titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség alatt állnak.

69.   Ezeket a titoktartási rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a Szolgáltató olyan uniós vagy tagállami jog alapján köteles az információt hozzáférhetővé tenni, amelynek ő jogalanya. Ilyen esetben a Szolgáltatónak erről a jogi követelményről még az adatfeldolgozás előtt értesítenie kell az Ügyfelet, kivéve, ha ilyen információ megosztását a jog fontos közérdekből megtiltja.

XV. Vis Maior és felelősség

70.   Egyik Fél sem felelős jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeinek megszegésért, ha azt vis maior okozza. Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amelyet a Felek saját érdekkörükben nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Felek saját hibájára vagy felróható magatartására. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, szállítási embargó vagy olyan egyéb esemény, amely a Felek érdekkörén kívül következett be. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

71.   A Feleknek a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell egymást a vis maior eseményéről, megadva a vis maior pontos okát.

72.  A Szolgáltató kártérítés és sérelemdíj fizetése iránti felelőssége abban az összegben kerül korlátozásra, amelyet a Regisztrált Szervezet a Szolgáltató részére a kár és/vagy személyiségi jogi jogsértés bekövetkezésének időpontjáig az elmúlt 12 hónapban megfizetett. Szolgáltató nem vállal kártérítési vagy egyéb felelősséget az általa közvetített Jelölt által a Regisztrált Szervezetnél, vagy harmadik személynél okozott károk, személyiségi jogi jogsértések tekintetében.

73.  A Regisztrált Szervezet kártérítés és sérelemdíj fizetése iránti felelőssége abban az összegben kerül korlátozásra, amelyet a Regisztrált Szervezet a Szolgáltató részére a kár és/vagy személyiségi jogi jogsértés bekövetkezésének időpontjáig az elmúlt 12 hónapban megfizetett. Ez alól kivételt képeznek a szerzői jogok megsértésével, a jogosulatlan adatkezeléssel és a harmadik fél által benyújtott igényekkel kapcsolatos károk, amelyekért a Regisztrált Szervezet teljes felelősséggel tartozik.

74.   A Felek kötelesek kártérítési igényeikkel kapcsolatos értesítéseiket tértivevényes postai küldeményként, vagy e-mail útján egymásnak eljuttatni

75.   Amennyiben egy érintett, egy felügyeleti hatóság vagy más harmadik fél a Szolgáltató ellen bármely követeléssel vagy keresettel lép fel, melynek eredményeképpen a Szolgáltatónál kár merül fel (beleértve az érintetteknél felmerülő károkat és a felügyeleti hatóságoknak fizetendő közigazgatási bírságokat is), amelynek oka az Regisztrált Szervezet nem megfelelő vagy jogellenes utasítása, illetőleg a jelen Megállapodás vagy hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértése, az Regisztrált Szervezet köteles a Szolgáltatót az ilyen károkért kártalanítani és őt vétlennek minősíteni.

76.   Amennyiben egy érintett, egy felügyeleti hatóság vagy más harmadik fél az Regisztrált Szervezet ellen bármely követeléssel vagy keresettel lép fel, melynek eredményeképpen az Regisztrált Szervezetnél kár merül fel (beleértve az érintetteknél felmerülő károkat és a felügyeleti hatóságoknak fizetendő közigazgatási bírságokat is), amelynek oka az, hogy a Szolgáltató (vagy annak további feldolgozója) a személyes adatok feldolgozását a Regisztrált Szervezet utasításaival, jelen Megállapodással vagy hatályos adatvédelmi jogszabályokkal ellentétesen, vagy azok be nem tartásával végezte, a Szolgáltató köteles a Regisztrált Szervezetet  az ilyen károkért kártalanítani és őt vétlennek minősíteni.

77.   A kétségek elkerülése érdekében, a Felek soha nem vonhatók felelősségre a közvetett károkért, beleértve, de nem kizárólag az elmaradt hasznot és/vagy bevételt, kivéve, ha az ilyen károkat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

Melyek a Regisztrált Szervezet jogai és kötelezettségei?

XVI. A Regisztrált Szervezet jogai és kötelességei

78.   A Regisztrált Szervezet a jelen ÁSZF hatálya alatt jogosult a Szolgáltató szolgáltatását a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint használni.

79.   A Regisztrált Szervezet köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul betartani.

80.   A Regisztrált Szervezet engedélyezi, hogy a Szolgáltató a referenciái között feltüntesse a Regisztrált Szervezet cégnevét, logóját.

XVII. Szerzői jogok a Szolgáltató rendszerére vonatkozóan

81.   A Szolgáltató kijelenti, a Regisztrált Szervezet pedig a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett platformot, az ahhoz tartozó szoftvert, a weboldal grafikai és arculati elemeit a szerzői jog védi. A Szolgáltató Szolgáltatása egy újszerű szolgáltatás, amelynek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

82.   Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett platform lemásolása, tárolása, illetve a szoftver visszafejtése. E szerzői jogok megsértése esetén a Regisztrált Szervezet kártérítési felelősséggel tartozik.

Hogyan módosulhat az ÁSZF, illetve hogyan mondható fel?

XVIII. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

83.   A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Regisztrált Szervezet előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is a jövőre nézve módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőző 15. naptári napig a platformon közzéteszi, erről a Regisztrált Szervezetet közvetlenül is értesíti a regisztrált emailcímén.

84.   Amennyiben a Regisztrált Szervezet a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, jogosult az ÁSZF-et 60 napos felmondási idő figyelembevétele mellett – a Szolgáltatási Díjnak az felmondás napját követő előfizetői időszakra vonatkozó visszatérítési igénye mellett – felmondani.

85.   Amennyiben a Regisztrált Szervezet a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja, a módosított rendelkezések az értesítést követő 16. napon hatályba lépnek a Regisztrált Szervezettel szemben.

XIX. Az ÁSZF hatálya, megszűnése

86.   Jelen ÁSZF a Regisztrált Szervezet kifejezett elfogadásával jön létre, és határozatlan időtartamú jogviszonyt hoz létre.

87.   Felek a jelen ÁSZF által létrehozott jogviszonyt közös megegyezéssel, írásban megszüntethetik. Írásos formának minősül a Szolgáltató ÁSZF-ben megadott emailcímére küldött, illetve a Regisztrált Szervezet által regisztrált emailcímre küldött email is.

88.  A Szolgáltató jogosult a jogviszony megszűnésének napjától számított 365 napig minden olyan díjazásra, amely a hatályos díjtáblázat szerint járna neki, amennyiben az érintett munakerővel a jogviszony hatálya alatt a Regisztrált Szervezet felvette a kapcsolatot emailben, vagy telefonos formában.

89.  A Szerződés megszüntetésekor a Szolgáltató köteles a jelen Megállapodás értelmében a Regisztrált Szervezet által feltöltött valamennyi személyes adatot törölni, vagy amennyiben a Regisztrált Szervezet írásban így rendelkezik, köteles valamennyi személyes adatot a Regisztrált Szervezetnek visszajuttatni.

90.   A Szolgáltató jogosult a Regisztrált Szervezettel jelen ÁSZF alapján létrejött szolgáltatását a Regisztrált szervezet súlyos szerződésszegése esetén 15 (tizenöt) napos határidővel felmondani. Amennyiben ez a felmondás Díjköteles Szolgáltatási időszakra esik, Szolgáltató köteles a Díjköteles Szolgáltatás arányos részét a Regisztrált Szervezetnek visszatéríteni. A Szolgáltató felmondása esetén Regisztrált Szervezet fiókját a Szolgáltató törli a felmondást követően 10 napon belül az online adatbázisából is.

91.   A Regisztrált Szervezet jogosult a Regisztrált Szervezettel jelen ÁSZF alapján létrejött szolgáltatását 180 (száznyolcvan) napos határidővel felmondani. Amennyiben ez a felmondás Díjköteles Szolgáltatási időszakra esik, Szolgáltató köteles a Díjköteles Szolgáltatás a felmondási idő utánra eső, arányos részét a Regisztrált Szervezetnek visszatéríteni.

92.   Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amely esetben a felmondás a felmondásról szóló másik félhez történő írásbeli értesítés kézhezvételekor azonnal hatályosul. A rendkívüli felmondást mindig indokolni kell, a súlyos szerződésszegésre alapot adó okok részletes megjelölésével.

Hova fordulhatok, ha kérdésem, panaszom van?

XX. Ügyfélszolgálat

93.   A Szolgáltató az alábbi elérhetőségein áll rendelkezésre a Felhasználók kérdései, kérései tekintetében:

support@mndwrk.com email cím.

94.   A Szolgáltató a beérkező kéréseket, kérdéseket a leghamarabb, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül válaszolja meg.

XXI. Panaszkezelés

95.   A Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF-éből fakadó esetleges panaszait az alábbi módon teheti meg:

●  Panaszügyintézés írásban történik, a support@mndwrk.com címen. A Szolgáltató a panaszokat iktatja, valamint 2 (kettő) munkanapon köteles azokat megválaszolni.

●  Amennyiben a panaszügyintézés nem vezetne eredményre a Regisztrált Szervezet a jelen ÁSZF-ben foglalt Választott Bírósághoz fordulhat.

96.   A Regisztrált Szervezet az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

●  cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

●  telefon: +36-1-391-1400;

●  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

●  honlap: www.naih.hu

XXII. Vitarendezés

97.   Jelen ÁSZF teljesítésével és az ÁSZF más részeivel kapcsolatos kérdésekben a magyar jog – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény („Ptk.”) rendelkezései – és a magyar joghatóság az irányadó. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

98.   Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket törekednek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-el vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

Egyéb rendelkezések

XXIII. Vegyes rendelkezések

99.   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a platformon előzetes figyelmeztetés nélkül változtatást, javítást hajtson végre, amennyiben az nem jár a biztosított szolgáltatás korlátozásával. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a platformot más domain név alá helyezze át. A Szolgáltató a platformon történő jelentős mértékű változtatásokról, javításokról a Regisztrált Szervezet Adminisztrátorait hírlevél formájában előzetesen tájékoztatja.

100.Amennyiben a jelen ÁFSZ bármely része érvénytelen lenne, úgy az nem érinti az egész ÁSZF érvényességét, a Regisztrált Szervezet az érvénytelen rész kivételével köteles eleget tenni szerződéses vállalásainak.

101.A Regisztrált Szervezet jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF a Ptk. 6:59. § (2) bekezdése alapján a Ptk.-tól eltérő megállapodásokat is tartalmaz.

102.A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

XXIV. Az ÁSZF hatályba lépése

103.A jelen ÁSZF rendelkezései 2024.03.01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

get in touch.

Tell us about your goals!
Contact Sales